Governance

Woningcorporaties zijn privé-ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling. 
Een corporatie moet vervolgens ook goed maatschappelijk ondernemerschap laten zien. Hierop moet de samenleving kunnen vertrouwen. Dat betekent dat er ook vertrouwen moet zijn in het bestuur van de corporatie én in het toezicht op woningcorporaties.

Daarom hebben Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) een governancecode ontwikkeld. In deze code zijn normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing vastgelegd.

WoonGoed 2-Duizend hecht hier grote waarde aan en is lid van Aedes, de overkoepelende vereniging van woningcorporaties. Hierdoor hebben we ons verbonden aan de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Statuten
De statuten geven regels over de samenstelling van het bestuur, de taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten het bestuur ter goedkeuring moet voorleggen aan de raad van commissarissen.

Integriteitscode
Bepalingen over interne risicobeheersing- en controle zijn opgenomen in de Integriteitscode. Deze code volgt uit de Governance Code.

Klokkenluiderregeling
Bepalingen over de rechtspositie van de medewerkers zijn opgenomen in de Klokkenluiderregeling. Ook deze code volgt uit de Governance Code.

Raad van commissarissen (RvC)
De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van WoonGoed 2-Duizend. Ook geeft de RvC advies aan het bestuur. In het reglement vindt u meer informatie over de rol van de RvC. Op grond van de Governancecode 2015 dienen bestuur en de Raad van Commissarissen een visie te hebben op besturen en toezicht houden. Deze visie wordt gepresenteerd in het bestand visie op bestuur en toezicht houden.

Samenstelling raad van commissarissen:

Mevrouw Ria Oomen-Ruijten (voorzitter)
De heer Guido Derks (vice-voorzitter)
De heer René Hamers
Mevrouw Tiny Slenter
De heer Wiel Dings  

Zittingstermijn en rooster van aftreden
Een lid van de raad van commissarissen kan maximaal twee keer voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC.
De RvC stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden:

Naam

Datum in functie

Einde eerste periode

Zittingsperiode

Hernoembaar

Datum aftreden

Mevr. M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten

1 januari 2012

1 januari 2016

2e periode

Nee

1 januari 2020

Dhr. P.R.M.(René) Hamers

1 juli 2012

1 juli 2016

2e periode

Nee

1 januari 2018

Dhr. G.H.E.G. (Guido) Derks

1 januari 2013

1 januari 2017

2e periode

Nee

1 januari 2021

Mevr. H.J.G. (Tiny) Slenter

1 januari 2013

1 januari 2017

2e periode

Nee

1 januari 2021

Dhr. W.J.P.M. (Wiel) Dings

19 december 2016

19 december 2020

1e periode

Ja

19 december 2024

Goed toezicht vinden we belangrijk
WoonGoed 2-Duizend vindt goed intern toezicht belangrijk. We vinden het ook belangrijk dat de directie regelmatig een spiegel wordt voorgehouden. De raad van commissarissen heeft daarom tegelijkertijd een belangrijke klankbordfunctie.

We leggen ieder jaar verantwoording af
Hoe heeft WoonGoed 2-Duizend haar taken en bevoegdheden het afgelopen jaar uitgevoerd? Ieder jaar legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af aan het publiek. Dit doet zij in het volkshuisvestingsverslag van WoonGoed 2-Duizend.

Visitatie
Corporaties laten zich iedere vier jaar visiteren. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. Dit betekent dat een onafhankelijk bureau kijkt hoe de corporatie maatschappelijk presteert. Op basis hiervan leggen wij  verantwoording af aan onze stakeholders. Daarnaast leren wij lessen van de visitatie. Zodat wij actief dingen kunnen verbeteren. In 2015 is WoonGoed 2-Duizend voor de tweede keer gevisiteerd.

Wie deed de visitatie?
De visitatie is in de periode september tot en met december 2015 uitgevoerd door Procorp . Het bureau keek hoe wij het deden van 2011 tot en met 2014.

Waar keek het bureau naar?
Het bureau keek naar de volgende onderdelen van ons presteren:

  • Doen we wat we beloven? (presteren naar opgaven en ambities)
  • Maken we waar wat belanghebbenden van ons verwachten? (presteren volgens belanghebbenden)
  • Kunnen we het betalen? (presteren naar vermogen)
  • Is goed maatschappelijk presteren geborgd? (governance)

Aanbevelingen
De visitatie vond plaats over een roerige periode, bewogen voor wat betreft de situatie binnen de sector, als ook voor WoonGoed 2-Duizend zelf. In de visitatieperiode heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden en in dezelfde periode is ook de gehele raad van commissarissen vernieuwd.

WoonGoed 2-Duizend heeft met waardering kennis genomen van de bevindingen van de visitatiecommissie. Het algemene beeld dat uit het rapport naar voren komt is herkenbaar. We herkennen ons in de aandachts- en verbeterpunten en deze punten zijn in 2015 al opgepakt en hebben ook een vervolg gekregen in 2016.

Download hieronder onze reglementen en verslagen: