Beloningsbeleid

Bestuurder en commissarissen

Bezoldiging topfunctionarissen conform jaarrekeningrecht (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 645)

De bezoldiging van bestuurder omvat

  • periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden),
  • beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen)
  • uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband

Het totaalbedrag luidt in euro’s:

Directeur-Bestuurder

Voor 2015 gold een totale bezoldiging van € 156.020 (overgangsregeling WNT-maximum).

Raad van commissarissen (RvC)

De voorzitter ontving in 2015 een bezoldiging van € 16.000.

De overige drie leden en de vice-voorzitter ontvingen elk een vergoeding van € 11.200.

Personeel

Het salaris van de medewerkers is conform de CAO Woondiensten (op basis van CATS-functieclassificatiemethode).